İslam Hukuku Anabilim Dalı

 

Günümüzde daha çok İslâm Hukuku adıyla tanınan fıkıh, Kur’an ve Sünnet temeli üzerine eskiden fukahâ/fakîhler diye bilinen İslam hukukçuları tarafından rasyonel yöntemlerle kurulmuş bir yapıyı ifade eder. İslâm Hukuku, dinin pratik hayata ilişkin hükümlerini belirli delillere ve kaynaklara dayanarak ortaya koyan ve böylece ferdin dinî hak ve yükümlülüklerini bilmesini sağlayan bir bilimdir.

İslâm Hukuku temelde ilahî vahye dayanmakla birlikte hayatın her alanını kuşatacak iç ve dış tutarlılığa sahip sistematik bir yapı üretilmesi itibariyle beşer ürünüdür. Diğer bir ifadeyle oluşumunda insanî unsurlara da yer vermiştir. İslâm Hukuku aynı zamanda İslâm’ın itikadî, vicdanî, metafizik yönlerinin dışında kalan nesnel kurallarını saptamayı hedefleyen bir bilimdir. Bu nesnel kuralların hemen hepsi doğrudan ya da dolaylı olarak insanların canlarının, akıllarının, dinî inançlarının, mallarının ve namuslarının korunmasını amaçladığı gibi insan hakları, hürriyet, eşitlik, adalet gibi hukukun değişmeyen genel ilkelerini, kuram ve uygulama bazında ön plana çıkarmaya çalışır.

 

MURAT AYDEMİR
Güncelleme : 16.11.2015 11:37:07